Hotet mot ålen

Ålfångsterna har sjunkit kraftigt sedan 1980. Det finns en rad olika skäl till detta; turbindöd i vattenkraftverk, gifter och utsläpp, klimatförändringar, ökade populationer av predatorer och grannländers mindre kontrollerade fiske.
Åtgärderna för att lösa problemen blir också ett hot mot ålafisket på Ålakusten.
Regleringar som stoppar arv av fiskelicenser försvårar generationsskiften och hindrar de unga från att ta över.
Ett totalt fiskestopp på ål innebär att en levande kultur, ett lokalt förankrat hantverk och en unik matkultur blir historia. Ålabodarna längs kusten förvandlas till sommarhus för välbesuttna. Berättandet tystnar.
Intresset för ålen, och därmed också ålen, försvinner.