Hotet mot ålen

ålenÅlfångsterna har sjunkit kraftigt sedan 1980. Det finns en rad olika skäl till detta; turbindöd i vattenkraftverk, gifter och utsläpp, klimatförändringar, ökade populationer av predatorer och grannländers mindre kontrollerade fiske.
Åtgärderna för att lösa problemen blir också ett hot mot ålafisket på Ålakusten.
Regleringar som stoppar arv av fiskelicenser försvårar generationsskiften och hindrar de unga från att ta över.
Ett totalt fiskestopp på ål innebär att en levande kultur, ett lokalt förankrat hantverk och en unik matkultur blir historia. Ålabodarna längs kusten förvandlas till sommarhus för välbesuttna. Berättandet tystnar.
Intresset för ålen, och därmed också ålen, försvinner.

Karta-Vandringshinder

Kraftverk som vandringshinder

Eel newsletterv Dec 2013
Citat ERA – Svensk Energi
STF-brev
Turbindödad ål
Välj bort el
Åldäck
2016-10-31 Skrivelse Miljööverdomstolen
Flyer SCSC
Kraftverkens fiskeproblem – Kjell Andersson SCSC
Motion 201516_1978
Motion 201516_2076
PIJ-motion 2
PIJ-motion 3
Remissvar SOU-20143 Vattenverksutrediningen
SCSC Hanöbukten Bottendöd – artikel_2016
Vattenkraft – östra Götaland

ArvetÅlafisketÅlahommanÅlabodenDrätt och RättÅlagillet – Hotet mot ålen – Luad ål