PROFESSOR VID CHALMERS SÅGAR TAGGENPROJEKTET OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN

Tobias Mattisson – Professor i Energiteknik vid Chalmers Tekniska Högskola – har skickat
in bifogade yttrande till Miljödomstolen. I sitt yttrande tar Tobias Mattisson upp frågor som är
av mycket stor vikt för oss i Ålakustens kulturarvsförening – sedimentering och erosion.

Tobias Mattisson hemställer att Miljödomstolen avslår Vindkraftbolagets ansökan. Han underkänner också Vindkraftbolagets miljökonsekvensbeskrivning eftersom den inte beaktat
viktiga forskningsresultat gällande sedimentering och erosionsproblem relaterade till havsbaserade vindkraftparker.

Tobias Mattisson framhåller de störningar som uppkommer under anläggningsfasen vid förflyttning av bottenmassor och tillförsel av enorma mängder järn och betong. Men han pekar också på de störningar som uppkommer under normal drift. Den ökade grumligheten kan påverka och förstärka de miljöproblem som är relaterade till övergödning. Ökad grumlighet har också negativ effekt för fisk, fågel och andra djurarter. Fundamenten till vindkraftverken kan påverka havsströmmarna och därmed kraftigt påverka stranderosionsförloppet.

Med vänliga hälsningar

Per Malmer
Vice ordförande i Ålakustens kulturarvsförening

Yttrande-i-mål-M1242-18-Taggen

M1242-18-Bilaga-1

Kommunen vänder helt om Taggen

Majoriteten gör helt om och tänker nu säga nej till en höjning av den planerade vindkraftparken Taggen i havet utanför Åhus.

– Vi har i dag (läs tisdag) i majoriteten haft ett samråd med kommundirektören och kommunledningskontoret om att skriva fram ett förslag som inte tillstyrker höjningen. Jag är övertygad om att vi kommer att ha en övertygande majoritet i kommunen för att inte tillstyrka, säger kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (L).

Förslaget kommer enligt Månsson även att innehålla en begäran om en ny miljökonsekvensbeskrivning för hela vindkraftsprojektet i Hanöbukten. Ärendet ska tas upp i kommunstyrelsen den 29 augusti.

Läs hela artikeln här »

Nyhetsbrev hösten 2014

Till viss del blev ni uppdaterade vid förra utskicket till vårt årsmöte. Verksamhetsberättelsen
för 2013 var ju förhållandevis välfylld, tidigare utsänd.

Om vi tar det i någorlunda kronologisk ordning så,

Vad har hänt sen sist?

Läs nyhetsbrevet här » Ålarvet Nyhetsbrev hösten 2014

De här lådorna är framtiden

Text: Kaj Nilsson
Publicerad – Kristianstadsbladet 19 juni 2014 17.36

354 000 immigranter släpptes under torsdagen fria att börja ett nytt liv som ålyngel i skånska och blekingska vattendrag som mynnar i Hanöbukten.

Förmiddagen 19 juni var Kristianstads Båtklubb omlastningsplats för spridningen av ålyngel till landskapet i öster, Ivösjön och Oppmannasjön i norr, Verkeån och Julebodaån i söder samt nedre Helgeåns vattensystem.

Läs mer »