UNESCO

För att skydda och bevara ålafisket på Ålakusten krävs många insatser från många människor; allt från de som utövar fisket och kulturen, till oss i föreningen, politiker, makthavare, forskare och myndigheter. Ålen och ålfisket står inför många hot och ett uråldrigt mat- och fiskehantverk, en uråldrig tradition som är känd åtminstone sedan bronsåldern, är på väg att försvinna om inte åtgärder vidtas. Det handlar om möjligheter för ål och andra fiskarter att ta sig förbi vattenkraftsturbinerna, återställda våtmarker för lek och uppväxt, ett hållbart säl- och skarvbestånd, minskade näringsläckage till sjöar och hav, minskad brunifiering i våra vattendrag och mycket mer. Ålfiskelicenserna som tillkom 2007 reglerar egentligen bara att de som idag fiskar ål är de sista, eftersom inga generationsväxlingar är tillåtna. Successivt dör därmed ålfisket och med det en uråldrig tradition, ett hantverk, en kultur ut, då ingen ny generation tillåts ta över och lära sig hantverket.

Föreningen bestämde sig tidigt för att ansöka om att bli ackrediterad rådgivande organisation till UNESCO som ett steg i att dokumentera och skydda ålarvet på Ålakusten. En omfattande ansökningsprocess tog vid och i september 2020 kom beslutet att Ålakustens kulturarvsförening är rådgivande organ till UNESCO.

Föreningen är därmed upptagen på även de internationella listorna över kulturarv och är i Sverige en av endast två rådgivande organisationer till UNESCO. Arbete pågår att få med ålarvet även på listor över kulturarv som hotas av nedläggning.